Lidičky... bavte se tu, kritizujte mě a klidně i poraďte. Posílejte nápady- co změnit nebo vylepšit!!!!!! A hlavně piště komentáře!!!! =D Předem děkuji! =)

Školní předměty! Jak na ně?Pro prváky!

2. ledna 2009 v 13:39 | Mofňa |  School!

Doporučení pro některé vyučovací přeměty:

Český jazyk a literatura
 1. Český pravopis stojí na platnosti gramatických pravidel, je logický a odvoditelný. Pravidla je proto nutné umět!
 2. Správná interpunkce souvisí s logickou strukturou souvětí, čárky ve větě slouží k bezchybnému pochopení textu. Pokud máte problém pochopit obsah věty, zkuste si udělat její větný rozbor (platí i pro ostatní předměty).
 3. Slohové práce vyžadují zejména znalost jednotlivých slohových útvarů a schpnost dodržet je. Dále dbejte na to, abyste se neodchýlili od tématu.
 4. V literatuře je podstatné vysvětlit všechny faktory, které determinulují vznik a vývoj daného uměleckého proudu či tvorbu jednotlivých autorů. Nejprve začněte obecnou charakteristikou, potom přejděte k okolnostem nebo konkrétním příkladům. Literární díla rozebírejte z hlediska jejich formy, stavby, autorova jazky, charakteristiky postav apod., není cílem pouze vyprávět obsah.


Cizí jazyky

 1. Důležitá je znalost slovní zásoby. Slovíčka se učte raději po skupinách a kratší dobu, než velký počet najednou. Věnujte pozornost i starším slovíčkům, opakovaně si je připomínejte. Skupinu slovíček se učte v různém pořadí, například užitím "okénka". Učte se jednak přiřazovat českému významu cizí ekvivalent, stejně tak i cizímu slovíčku český význam. Slovíčka vždy vyslovujte nahlas a současně si je zkoušejte i psát, také je vhodné začleňovat je do jednotlivých vět.
 2. Nezbytná je znalost gramatických pravidel, která je potřeba procvičovat. Využijte k tomu cvičení v učebici, popřípadě i v jiných zdrojích, a to hlavně tam, kde máte uvedený klíč správných odpovědí. Dále lze doporučit překlad cvičení a článků dané lekce do českého jazky a jejich zpětný překlad do cizího jazyka, protože máte možnost přímé kontroly.
 3. Jazykům se učte zásadně nahlas, stále je třeba trénovat a kontrolovat správnou výslovnost. Pro lepší kontrolu můžete své učení nahrát na magnetofon. Vítejte kažnou možnost kontaktu s cizím jazykem, sledujte cizojazyčné filmy či televizní pořady, čtěte noviny,šasopisy, poslouchejte písničky. Na knižním trhu je velké množství cizojazyčné literatury z oblasti beletrie, a to dokonce na různé úrovni obtížnosti.


Dějepis

 1. Dějinný vývoj je proces, který má svou logiku, kdy každá událost příčinně souvisí s předchozí. Je proto důležité tyto souvislosti hledat a poznat.
 2. Znalost základních faktů a konkrétních událostí je třeba vždy zasadit do odpovídajícího historického období. Usnadnit vám to může znázornění dějinných mezníků na časové ose i práce s dějepisným atlasem.
 3. K prohloubení i upevnění poznatků je vhodná četba beletrie nebo sledování filmů s historickou tématikou.
 4. Dějepis spolu s dalšími převážně humanitními předměty vás nutí zdokonalovat mluvený projev, formulovat přesně a výstižně myšlenky.


Matematika

 1. Matematika učí logickému a abstraktnímu myšlení, tvoří důležitou základnu řady oborů lidské činnosti. Znalost matematického aparátu je využívána i dalšími vědními disciplínami.
 2. Nejdůležitější je především pravidelná a soustavná příprava na vyučování. I žáci méně nadaní mohou dosáhnout dobrých výsledků, jestliže si navyknou na pravidelnou práci.
 3. Prvořadé je pochopení pojmů a principů, které jsou východiskem pro řešení úloh. Oč méně je teoretických pouček, o to více je třeba procvičovat jejich znalost na konkrétních úlohách. K procvičování využívejte úlohy vyřešené již ve vyučování i další, které najdete v učebnici nebo sbírce příkladů.
 4. Řešení značné části matematických úloh má algoritmický charakter, proto je zvlášť důležité tyto postupy trénovat. Chyby, kterých se často dopouštíte, signalizují nezvládnutí určitých matematických úkonů, zaměřte se na ně a speciálně je procvičujte!


Fyzika

 1. Fyzika je patrně nejobtížnějším předmětem, a proto soustavná příprava na vyučování je naprostou nezbytností. V učivu je tolik vzájemných souvislostí, že každá mezera, nebo nezvládnutí určité partie znemožní návaznost na nové učivo.
 2. Základní pojmy a principy je třeba pochopit a také si uvědomit věškeré vzájemné souvislosti. Teprve potom přistupte k učení a následující reprodukci.
 3. Samostatnou kapitolou jdou fyzikální vzorce. Je nezbytné vědět, co každý vzorec vyjadřuje, pro kterou situaci platí, jak souvisejí jednotlivé veličiny, které v něm vystupují, názvy těchto veličin a jejich význam. Mnoho vzorců vzájemně souvisí, proto není třeba znát všechny, ale umět je odvodit. Je také třeba rozlišovat vektorové zápisy od skalárních a chápat zásadní rozdíl mezi nimi.
 4. Při učení si malujte ilustrující obrázky, náčrtky, všechny potřebné vzorce si zapisujte a zkoušejte i jejich odvození. Důležité je cvičit výstižný popis pozorovaných jevů a jejich podstaty.
 5. Velkou pozornost také věnujte řešení fyzikálních úloh. Nejprve proveďte rozbor, pomocí kterého pojmenujete podstatu problému. Dále je třeba vybrat vhodnou metodu řešení a uvědomit si podstatná související fakta, která jsou vyjádřena známými vzorci. Samostatné řešení závisí na schopnosti použít odpovídající matematický aparát a výsledek opět fyzikálně interpretovat. Tomuto postuju je třeba učit se na jednodušších úlohách a teprve po jejich zvládnutí i na obtížnějších.
 6. Máte-li problém s pochopením učiva, přečtěte si předem danou látku v učebnici. Pří výkladu ve škole pak snáze pojmům i souvislostím porozumíte. V každém případě se při nejasnostech ptejte, a to především učitele, popřípadě spolužáků.


Chemie

 1. V chemii je důležité především pochopit podstatu studovaných jevů, znát definice základních pojmů a souvislosti mezi nimi.
 2. Vhodné je kreslení schémat, trénování zápisů rovnic a jejich řešení, tj. dopočítávat číselné koeficienty a doplňovat jednotlivé regenty.
 3. Pravidla pro určování chemického názvosloví je nutné znát zpaměti a často je procvičovat.
 4. Pro zapamatování názvů prvků jednotlivých skupon periodické tabulky jsou často výhodné mnemotechnocké pomůcky.


Biologie

 1. Učení se faktům je nezbytné opřít se o názornou představu zachycenou náčrty, schématy, popisy. Používejte atlas živočichů či rostlin, abyste měli jednotlivé druhy spojeny s názornou představou.
 2. Pojmy jsou tříděny do poměrně složité hiearchie, proto má velký význa, zachovat je strukturovaně, vypracovávat si stručný přehled a rozdělení.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 
Doufám, že jste se tu bavili, našli jste to, co jste hledali a nijak jsem vám nepoškodila zdraví. Nashledanou příště! =))